چک ليست رسيدگي به اسناد وهزينه اداري | دانلود

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد


                                      

                                                                    

خانه » دسته‌بندی نشده » چک ليست رسيدگي به اسناد وهزينه اداري

چک ليست رسيدگي به اسناد وهزينه اداري

چک ليست رسيدگي به اسناد وهزينه اداري
 
چک لیست رسیدگی به اسناد و سند هزینه های اداری – حسابداری دولتی و امور …
kaaaf.blogfa.com/…/چک-لیست-رسیدگی-به-اسناد-و-سند-هزینه-های-…
Translate this page
حسابداری دولتی و امور مالی – چک لیست رسیدگی به اسناد و سند هزینه های اداری – دستورالعملها و روشهای حسابداری و حسابرسی دولتی و فرمهای مربوطه.
[PDF]ﻣﺪارك و ﺿﻤﺎﯾﻢ ﻻزم ﺑﺮاي ﺗﻬﯿﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺮﺳﻨﻠﯽ اﺳﻨﺎد ﻫﺰﯾﻨﻪ و در آﻣﺪ
npmcweb.tbzmed.ac.ir/…/Gavanin%20va%20mogarrateh%20mali….
Translate this page
آﺧﺮﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﮐﺎرﮔﺰﯾﻨﯽ زﻣﺎن اﺷﺘﻐﺎل. -3. ﻟﯿﺴﺖ ﺗﻨﻈﯿﻤﯽ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﮏ. در ﺻـﻮرت ﭘﺮداﺧـﺖ ﺑـﺎ اﻣﻀـﺎء. ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز. -4. ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻟﯿﺴﺖ ﻫﺎ در ﺻﻮرت ﻟﺰوم. -5. ﮔﻮاﻫﯽ اداره رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداري ﮐﺎرﮐﻨﺎن. -6. ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﺑﻤﺪت ﮐﺎرﮐﺮد ا. ز ﻃﺮف رﺋﯿﺲ واﺣﺪ. -7. ﺳﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ. -8. ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﺮداﺧﺖ. در ﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ. -9. ﺳﻨﺪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪه ﻧﺮم اﻓﺰار. ﺗﻮﺿﯿﺢ. : -. ﭘﺮداﺧﺖ ﭘﺎداش ﭘﺎﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺑﻤﺪت. 30.
[DOC]چک لیست رعایت آیین‌نامه مربوط به روش‌های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و …
tse.ir/cms/Portals/1/…/negahdari%20dafater.docx
Translate this page
چنانچه در مورد پرسش هاي مطرح شده در اين چك ليست، رسيدگي هايي صورت گرفته باشد، عطف به كاربرگ رسيدگي مربوط الزامي است. در صورتي كه بازرس قانوني عهده دار حسابرسي مالياتي شركت بورس تهران است و بر اساس نتايج حاصل از رسيدگي ها، دفاتر و اسناد و مدارك شركت به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوطه، براي محاسبه …
رسیدگی به اسناد تنخواه گردان | مشاوره در زمینه مالی و حسابداری – مالی اداری
www.maliedari.com/…در…و…/رسیدگی-به-اسناد-تنخواه-گردان.html
Translate this page
May 27, 2017 – در مواردی که دارنده تنخواه گردان خود انجام دهندة هزینه نیز باشد، رسیدگی صرفاً به صورت شناخت و آگاهی به مسئول مالی از ماهیت پرداخت انجام میشود. … امور مالی براساس ضوابط تعیین شده بررسی های لازم را به عمل آورده و پس از تأیید اسناد، مراحل تأمین تنخواه گردان انجام میشود. … فهرست صورت هزینه های تنخواه گردان. در بعضی …
اداره اعتبارات، صدور چک ورسیدگی به اسناد مدیریت امورمالی و ذیحسابی
ppo.ir/…/ادارهاعتباراتصدورچکورسیدگیبهاسناد/tabid/…/Default.as…
Translate this page
پست سازمانی: رئیس اداره اعتبارات،صدورچک و رسیدگی به اسناد امور مالی و ذیحسابی … نظارت بر امور مربوطه به تامین اعتبار حواله های صادره از سوی مقامات مجاز بر اساس لیست های توزیعی و ثبت هزینه های انجام شده … مطالعه بخشنامه ها،موافقت نامه ها و تطبیق آن با اسناد هزینه ارسالی بحث و مشورت در مورد دستورالعمل ها و موافقت نامه ها.
نظارت بر واحد مالی جهت کنترل اسناد حسابداری در شرکت حسابداری …
mohasebankhebreh.com › حسابداری
Translate this page
Jan 2, 2018 – در برخی شرکت ها تهیه لیست بیمه مانند اطلاعات ورود و خروج پرسنل و ساعت کارکرد انها توسط واحد اداری و کارگزینی انجام میشود و حسابداران فقط امور مالی و حسابداری … رسیدگی به چگونگی ارسال و تهیه تاییدیه های لازم برای این اسناد و دریافت رسید از ارگان ها مذکور و ثبت و نگهداری آنها در واحد اداری بخشی از وظایف …
ادارات تشکیل دهنده – مدیریت امور مالی
finance.tabrizu.ac.ir/fa/page/468/ادارات-تشکیل-دهنده-
Translate this page
کلیه احکام کارگزینی صادره از طریق دانشگاه که بار مالی داشته باشد به دایره تنظیم لیست ارجاع و پس از بررسی و تطبیق آن با مقررات و آیین نامه ها اسناد لازم تهیه و جهت … و مزایا و سایر هزینه های انجام یافته از واحد ها و دانشکده ها و عاملین ذیحسابی جهت پرداخت وجه آن به این واحد ارجاع می شود و کلیه مراحل صدور چک و ارسال لیست و چکهای آن به …
چك ليست مدارك و مستندات مورد لزوم جهت بررسي درخواست ايجاد طرح
bmi.ir/Fa/DynamicPage.aspx?id=299
Translate this page
چك ليست مدارك و مستندات مورد لزوم جهت بررسي درخواست ايجاد طرح. 1- اخذ درخواست كتبي متقاضي يا ثبت درخواست در سامانه جامع معاملات و تسهيلات حاوي مبلغ تسهيلات درخواستي و مورد مصرف آن. 2- تصوير … 7-تصوير برابر با اصل شده كليه صفحات اسناد مالكيت زمين محل اجراي طرح و يا قرارداد اجاره و واگذاري از سوي مراجع قانوني ذيربط.
[PDF]ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖ و اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﯽ ﮐﻨﺘﺮﻟ ي ﻫﺎ ﺖﯿ ﻓﻌﺎﻟ – دیوان محاسبات کشور
www.dmk.ir/dorsapax/userfiles/file/amoozesh/etebarat_hazine.pdf
Translate this page
ﻧﺪارد. ﻋﻄﻒ ﮐﺎرﺑﺮﮔﻬﺎي. رﺳﯿﺪﮔﯽ. /. ﺷﻮاﻫﺪ درﯾﺎﻓﺘﯽ. وﺟﻮه ﺑﻮدﺟﻪ، ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر و درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ. -1. ﺻﺪور درﺧﻮاﺳﺖ وﺟﻪ ﺗﻮﺳﻂ ذﯾﺤﺴﺎب. و در وﺟﻪ ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ. ﭘﺮداﺧ. ﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ ذﯾﺮﺑﻂ ﺻ. ﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد ….. ﺑﻪ ذﯾﻨﻔﻊ از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺪور ﭼﮏ ﯾﺎ ا. رﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﺎ. اﻣﻀﺎء ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺠﺎز ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده. 76. ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﺸﻮر. ﺻﻮرت ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. :ح. ﮔﻮاﻫﯽ ﺑﺎﻧﮏ داﺋﺮ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺿﻤﯿﻤﻪ ﺳﻨﺪ. ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ.
Missing: اداري
فرم ها و چک لیست ها – واحد امور بیمه ای | مدیریت امور پشتیبانی
poshtibani.mui.ac.ir/فرم%20ها%20و%20چک%20لیست%20ها%20-%…
Translate this page
فرم ها و چک لیست ها – واحد امور بیمه ای. فرم های سال ۹۵. ۱- فرم رسیدگی به شکایات اسناد هزینه های بیمه درمان تکمیلی کارکنان · ۲- ثبت نام بیمه درمان تکمیلی شرکت بیمه پارسیان در سال ۹۶-۱۳۹۵(پیوست شماره ۱) · ۳- تعهدات خریداری شده در قرارداد بیمه درمان تکمیلی کارکنان سال سال ۹۶-۱۳۹۵ (پیوست شماره ۲) · ۴- فایل ورود اطلاعات …

 


تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است - طراحی شده توسط پارس تمز
NS